Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich Użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu StartupTV.pl – internetowego serwisu prowadzonego w domenie StartupTV.pl przez spółkę Media Moon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396038 (dalej: „Spółka”).
2. Serwis StartupTV.pl jest telewizją internetową o tematyce biznesowej publikującej wideoporadniki oraz programy autorskie.
3. Treści zamieszczane w serwisie StartupTV.pl są dostępne dla wszystkich Użytkowników Internetu.
4. Dostęp do treści w serwisie StartupTV.pl oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega żadnym opłatom.

§2 Aktywność w serwisie

1. StartupTV.pl umożliwia użytkownikom komentowanie treści wideo oraz jej udostępnianie innym internautom. Aby korzystać z tych funkcjonalności, użytkownik musi posiadać aktywne konto w serwisie Facebook. Użytkownik w odpowiednim polu loguje się przy użyciu swoich danych z serwisu Facebook.
2. W wyniku logowania Użytkownik może posługiwać się unikalnym nazwą (imieniem i nazwiskiem) oraz zdjęciem (awatar) z serwisu Facebook wykonując akcje (komentowanie, lajkowanie, udostępnianie treści) na serwisie StartupTV.pl.

§3 Funkcjonalność serwisu StartupTV.pl

1. Użytkownicy mogą oglądać materiały video zamieszczone na StartupTV.pl oraz czytać posty zamieszczone na StartupTV.pl.
2. Użytkownicy mogą embedować (zamieszczać) materiały zamieszone na StartupTV.pl na serwisach zewnętrznych.
3. Użytkownicy mogą zamieszczać w serwisie StartupTV.pl komentarze do wybranych przez siebie klipów video.

§4 Zasady korzystania z serwisu StartupTV.pl

1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach serwisu StartupTV.pl, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w serwisie StartupTV.pl.
3. Komentarze powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz prawa osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:

  • wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych,
  • wypowiedzi w inny sposób naruszających zasady dobrego wychowania i etykiety,
  • treści propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  •  treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich,
  • treści o charakterze pornograficznym.

Niedozwolone jest zamieszczanie w serwisie StartupTV.pl adresów i linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa powyżej w ustępie 3.

§5 Rola operatora serwisu StartupTV.pl

1. W ramach serwisu StartupTV.pl Spółka udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych serwisu w celu umożliwienia im korzystania z funkcjonalności serwisu.
2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach serwisu StartupTV.pl.
3. W uzasadnionych przypadkach Spółka może usunąć komentarz, w szczególności jeżeli narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
4. W uzasadnionych przypadkach Spółka może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, w szczególności jeżeli ich zamieszczenie w serwisie StartupTV.pl narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
5. Spółka może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności serwisu StartupTV.pl (tj. zablokować konto), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Spółka może usunąć konto Użytkownika.
6. Spółka dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania serwisu StartupTV.pl, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Spółki.

§6 Postanowienia końcowe

1. Spółka zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu StartupTV.pl.
2. Zapytania dotyczące funkcjonalności serwisu StartupTV.pl można złożyć w formie elektronicznej.
3. Niniejszy regulamin może być zmieniony przez Spółkę w każdym czasie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w serwisie zmienionego regulaminu.